Regulamin zakupów

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO AgmarTurbo.PL

 

 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 • Strona Internetowa dostępna pod adresem internetowym agmarturbo.pl prowadzona jest przez Agnieszka Witek-Łaś, która prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą "AGMAR Agnieszka Witek-Łaś" adres prowadzenia działalności: Piecowice ul.Stawowa 13, 55-093 Kiełczów ;wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , NIP 8961423898, REGON 364971428 , adres poczty elektronicznej: biuro@agmarturbo.pl
 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest AgmarTurbo. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej.

 INFORMACJE O KORZYSTANIU ZE STRONY INTERNETOWEJ 

 • Klient obowiązany jest do korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej AgmarTurbo oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz obowiązuje go zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 
 • AgmarTurbo umożliwia korzystanie ze Strony Internetowej i składanie zamówień na terenie Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem, że zamówienia pochodzące od Konsumentów, gdzie miejsce dostawy jest poza granicami Polski realizowane będą wyłącznie poprzez osobisty odbiór Produktu przez Konsumenta pod adresem Piecowice ul.Stawowa 13, 55-093 Kiełczów lub jego wysyłkę na adres dostawy na terenie Polski.

   ZAŁOŻENIE KONTA

 • Korzystanie z usług oferowanych na Stronie Internetowej jest możliwe poprzez założenie Konta w zakładce „Moje konto” znajdującą się w dolnej części Sklepu, a następnie przycisk „Zarejestruj”. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę AgmarTurbo skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.
 • Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło 
 • Zabronione jest dodawanie w formularzu treści niezgodnych z prawdą.
 • Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej na Stronie Internetowej niezbędna jest akceptacja niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności.
 • Kliknięcie przycisku „Wyślij” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do AgmarTurbo i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty AgmarTurbo.
 • AgmarTurbo po zawarciu umowy, zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta.
 • AgmarTurbo umożliwia dokonywanie zakupów w tzw. uproszczonej procedurze składania zamówień. Wówczas, Klient dokonuje zakupów poprzez wybór odpowiednich Produktów, a następnie poprzez kliknięcie zakładki „Zakupy bez rejestracji-> Złóż zamówienie”, Klient przechodzi do formularza danych adresowych oraz płatności.  
 • Klient może złożyć zamówienie również korzystając ze swoich kont w portalach społecznościowych. W tym celu powinien kliknąć przycisk „Zaloguj się”, a następnie podać swój login i hasło do konta w wybranym portalu, a w dalszej kolejności uzupełnić dane niezbędne do realizacji zamówienia.
 • Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 • Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach Polityki prywatności.

 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU

 • W celu zawarcia umowy sprzedaży z AgmarTurbo, Klient wybiera Produkty dostępne na Stronie Internetowej poprzez wybranie ich ilości, a następnie kliknięcie ikony „ do koszyka” znajdującej się przy danym Produkcie. Produkty znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych Produktów, usunięcia znajdujących się tam Produktów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
 • Po dodaniu do koszyka Produktów, Klient ma możliwość zmiany ilości Produktów, jakie chce kupić poprzez zmianę odpowiedniej rubryki, a także usunięcia Produktów z koszyka. Następnie Klient powinien kliknąć przycisk „zamawiam”.
 • Na tym etapie Klient powinien podać swoje dane adresowe, wybrać sposób dostawy i związaną z nim formę płatności. W podsumowaniu zostanie wskazana informacja o metodzie dostawy i wybranej metodzie płatności, a także ich koszt. Zaktualizowana zostanie także wówczas kwota do zapłaty (wartość zamówienia), poprzez dodanie do niej opłaty za wybrane formy płatności i dostawy. Wartość zamówienia będzie również obejmowała  kwotę kaucji, 
 • Po dodaniu do koszyka wszystkich Produktów, jakie Klient chce zamówić, oraz weryfikacji lub uzupełnieniu danych do wysyłki, należy sprawdzić jego prawidłowość. Na tym etapie Klient może dodać również uwagi do zamówienia. Wyświetlone w podsumowaniu Produkty wraz z podaniem ich ilości oraz cen , oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowaną do Klienta przez AgmarTurbo Ofertę zakupu tych towarów.
 • Dokonanie zakupu może nastąpić po podaniu pełnych danych adresowych podczas składania zamówienia.
 • Następnie należy potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku"Podsumowanie" a następnie „Potwierdzam zakup”. Kliknięcie tego przycisku powoduje przyjęcie przez Klienta oferty AgmarTurbo, o której mowa w postanowieniu ustępu powyższego i skutkuje zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a AgmarTurbo.
 • Do zamówionych Produktów AgmarTurbo dołącza dowód sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, w zależności od treści żądania Klienta zgłoszonego podczas składania zamówienia.
 • Ceny towarów znajdujących się w asortymencie są wyrażone w polskich złotych i zawierają podatek VAT. AgmarTurbo może dokonywać modyfikacji asortymentu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych Produktów.
 • Zamówienia można składać poprzez swoje Konto przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz święta będą realizowane  od najbliższego dnia roboczego. .
 • Klient może złożyć także zamówienie w drodze Zapytania złożonego drogą telefoniczną poprzez kontakt na wskazane na Stronie Internetowej numery telefonów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Po złożeniu Zapytania AgmarTurbo w ciągu 2 Dni Roboczych przesyła Klientowi Ofertę w odpowiedzi na złożone przez niego Zapytanie. Przesłanie Oferty następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta. 
 • Następnie Klient w ciągu 2 Dni Roboczych (okres związania Ofertą) może przyjąć Ofertę AgmarTurbo. Z chwilą otrzymania przez AgmarTurbo oświadczenia Klienta o przyjęciu Oferty albo dokonania przez Klienta płatności zgodnie z Ofertą, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a AgmarTurbo. 

 WYMIANA PRODUKTÓW (ZWROT KAUCJI)

 •  Możliwość wymiany, a co za tym idzie zwrotu kaucji ma zastosowanie do Produktów zregenerowanych w postaci turbosprężarek sprzedawanych w Sklepie Internetowym.
 • Istota wymiany polega na sprzedaży Klientowi przez AgmarTurbo Produktu zregenerowanego przy jednoczesnej możliwości dokonania przez Klienta zwrotu posiadanej, używanej/starej turbosprężarki.
 • W momencie składania zamówienia na Produkty zregenerowane Klient będzie posiadał możliwość ich zakupu zarówno z „kaucją” jak i „bez kaucji” :
 • Zaznaczając opcję „Z KAUCJĄ-bez zdania uszkodzonej turbosprężarki” do ceny zakupu Produktu zregenerowanego automatycznie doliczana zostanie kaucja o podanej ściśle wartości. Opcja ta dotyczy sytuacji, w której:
  - Klient nie decyduje się na zwrot należącej do niego starej/używanej turbosprężarki;
 • Zaznaczając opcję „BEZ KAUCJI-ze zdaniem uszkodzonej turbosprężarki” do ceny zakupu Produktu zregenerowanego nie zostanie doliczona kaucja. Opcja ta dotyczy sytuacji, w której:
  -Klient przed osobistym odbiorem/wysyłką Produktu zregenerowanego dostarczył starą /używaną turbo
  -Klient odbiera Produkt zregenerowany osobiście w Punkcie Odbioru Towarów
   jednocześnie zdając starą / używaną turbosprężarkę.
 • Zwrot starej/używanej turbosprężarki zostanie przyjęty przez AgmarTurbo jeżeli łącznie spełnione zostaną poniższe warunki:
  - zwracana turbosprężarka posiada tożsamy lub równoważny kod jak zakupiony Produkt zregenerowany 
  - dostarczenie używanej/starej turbosprężarki zostanie dokonane w terminie nie dłuższym niż 14 dni     od daty osobistego odbioru przez  Klienta/wysyłki przez AgmarTurbo Produktu zregenerowanego   (przez dostarczenie należy rozumieć odbiór używanej/starej turbosprężarki przez AgmarTurbo, a nie jej     nadanie przez Klienta);
  - używana/stara turbosprężarka są wolne od istotnych/uniemożliwiających – chociażby   najmniejszym stopniu ich dalsze wykorzystanie (regenerację) uszkodzeń mechanicznych, kompletne, nie   posiadają śladów rozbierania. Używana/stara turbosprężarka może zostać dostarczona osobiście lub   przesyłką pocztową/kurierską (nie dotyczy przesyłek za pobraniem)do siedziby AgmarTurbo - Piecowice   ul.Stawowa 13, 55-093 Kiełczów. W treści przesyłki należy podać numer zamówienia Produktu   zregenerowanego lub inne dane umożliwiające identyfikację zamówienia Klienta, z którym związany jest   zwrot.
 • przypadku otrzymania turbosprężarki  po terminie lub niespełniających wymogów wskazanych powyżej Klient zostanie należycie poinformowany o zaistniałej sytuacji. Weryfikacja zostanie dokonana przez AgmarTurbo w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania używanej/starej turbosprężarki.
 • W sytuacji zaznaczenia przez Klienta opcji „BEZ KAUCJI” oraz następczego nieprzyjęcia przez AgmarTurbo starej/używanej turbosprężarki z uwagi na niespełnianie przez nie wymogów  Klient zobowiązany będzie do zapłaty wartości kaucji określonej ściśle przy składaniu zamówienia w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania pisemnego żądania zapłaty w tym zakresie.
 • Przy składaniu zamówienia Klient jest informowany o wartości kaucji jaka zostanie uiszczona na jego rzecz w razie uznania zwrotu, 
 • Koszty dostarczenia używanej/starej turbosprężarki Klient pokrywa we własnym zakresie .
 • Zwrot wartości kaucji nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty dostarczenie staej/używanej turbosprężarki, na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonał zapłaty za Produkt zregenerowany, o ile inny rachunek bankowy nie zostanie wskazany przez Klienta przy zwrocie. Za datę zwrotu uznaje się datę obciążenia kwotą zwrotu rachunku bankowego AgmarTurbo.

 SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT 

 • AgmarTurbo udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży, chyba że Oferta stanowi inaczej:

        -Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki

        -Płatność gotówką  przy odbiorze osobistym. 

        -Płatność przelewem na rachunek bankowy .

        -Przedpłata na konto .

 • W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem , Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie określonym w Ofercie. 
 • W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze Produktu. 

 KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU 

 • Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski a dla Klientów nie będących Konsumentami także na terenie Unii Europejskiej.
 • Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w Ofercie, z zastrzeżeniem, że odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. 
 • AgmarTurbo udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu: 

        -Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, 

        -Odbiór osobisty 

 • Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w Ofercie podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 dni roboczych.
 • W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 7 dni roboczych. AgmarTurbo poinformuje Klienta o gotowym do odbioru Produkcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail, na podany przez Klienta adres mailowy.

 REKLAMACJA PRODUKTU 

 •  Podstawa i zakres odpowiedzialności AgmarTurbo względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 • Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
 • - pisemnie na adres: Agmar Agnieszka Witek-Łaś ,Piecowice ul.Stawowa 13, 5-093 Kiełczów;
 • -w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:biuro@agmarturbo.pl ; 
 • Klient w opisie reklamacji powinien wskazać następujący zakres danych:
 •  -informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia     wady;
 • - żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży
 • -dane kontaktowe składającego reklamację
 • -dowodu zakupu reklamowanego towaru (w szczególności: paragon fiskalny lub faktura VAT), a  w przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji także karty gwarancyjnej.  
 • AgmarTurbo ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 • Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, w terminie ustawowym - 2 lat od chwili wydania mu Produktu jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Agmar Agnieszka Witek-Łaś, Piecowice ul.Stawowa 13, 55-093 Kiełczów. 
 • Zwracany Produkt powinien być kompletny, tj. wyposażony w fabryczne elementy oraz powinien być wolny od uszkodzeń mechanicznych, w szczególności uszkodzeń charakterystycznych dla wypadku.
 • Niezależnie od powyższego, AgmarTurbo udziela gwarancji na oferowane produkty. Okres obowiązywania gwarancji, uzależniony jest od danego rodzaju produktu. Dokument gwarancyjny przesyłany jest wraz z Produktem. Uprawnienie z gwarancji przysługuje niezależenie od uprawnień z rękojmi.
 • Procedura zwrotu Produktu, w ramach udzielonej gwarancji, przebiega na zasadach opisanych w niniejszym rozdziale.

 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 •  Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego na piśmie przesłanym pocztą na adres sklepu: Agmar Agnieszka Witek-Łaś, Piecowice ul.Stawowa 13, 55-093 Kiełczów lub pocztą elektroniczną na adres email biuro@agmarturbo.pl.
 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli opakowanie w które Produkt został zapakowany uległo rozerwaniu bądź zniszczeniu a Produkt nosi znamiona używania bądź montażu i nie jest możliwe, z uwagi na ślady używania/montażu . Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje również w sytuacji, w której przedmiotem sprzedaży jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • W przypadku odstąpienia od umowy AgmarTurbo zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy , niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. AgmarTurbo
 • dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.
 • AgmarTurbo może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Klient powinien odesłać lub przekazać kompletny Produkt  wraz z dowodem jego zakupu (w szczególności paragon fiskalny) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 • Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 • Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

SPOSOBY POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

 •  Do wykonywania usług świadczonych przez AgmarTurbo na rzecz Klientów, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego a w przypadku Klientów będących Konsumentami dodatkowo przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827),
 • Wszelkie spory pomiędzy AgmarTurbo, a Klientem będącym Konsumentem odnoszące się do realizacji Umowy Sprzedaży przez AgmarTurbo będą rozpoznawane przez Sąd właściwy miejscowo według przepisów prawa polskiego.
 • AgmarTurbo niniejszym informuje, że Komisja Europejska prowadzi platformę internetowego rozstrzygania sporów. Strona ta dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/odr. AgmarTurbo zastrzega, iż korzystanie z innych alternatywnych mechanizmów rozwiązywania sporów wymaga uzyskania jej zgody.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 • Umowy zawierane poprzez Stronę Internetową zawierane są w języku zrozumiałym dla Klienta ,a w szczególności w języku polskim.
 • zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 
 • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zapytania oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży. 
 • AgmarTurbo poinformuje o dokonaniu zmiany Regulaminu na Stronie Internetowej oraz poprzez przesłanie Klientom zarejestrowanym informacji o zmianie Regulaminu wraz z jednolitym tekstem Regulaminu pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w ramach Konta Użytkownika. Uważa się, że klient wyraził zgodę na nową treść Regulaminu, jeżeli nie wypowiedział Umowy w terminie do 14  dni od otrzymania pocztą elektroniczną informacji o zmianie Regulaminu, o której mowa w zdaniu poprzednim.
Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Wersje językowe
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl